Savienojumi cietaja diska

Ir iespçjama sprieguma sadale un visu vadîbas sistçmu komunikâcija ârkârtçjos apstâkïos. Ja jauni savienotâji nedarbojas, eXLink savienotâjs var tikt galâ ar ðiem sliktâkajiem apstâkïiem. Kâds ir savienotâjs un kâpçc tas ir lîdz ðim?

https://ecoslm.eu/lv/

EXLink savienojums tiek nodroðinâts ar elastîgu baroðanas avotu, kâ arî daudz vçrtîgu komunikâciju ar jebkuru vadîbas sistçmu, kas ir saprotama jebkurâ telpâ, kur vienkârði nepiecieðams izmantot ðâdu savienotâju. Tâ labi satiekas ðâdâs nelabvçlîgâs sprâdziena zonâs kâ 1., 2., 21. un 22. zona. Ðâdu savienojumu veidi ir divi: èetrstûris un septiòi, seði polâri.

EXLink 4-polu un PE savienotâjs ir liela sistçma, kas ïauj izmantot un atvienot daudzas daþâdas elektriskâs ierîces. Ir visi iespçjamie ligzdas un labas kontaktdakðas tâ sauktajiem zemsprieguma autobusu signâliem. Ir vçrts atzîmçt, ka elektroenerìijas pârvade notiek lîdz 250V AC / 10 A misiòa un niíeïa pârklâjumam un abiem nerûsçjoðam tçraudam.

Savienojuma savienojumi ir âtri un viegli savienojami un atvienojami. Turklât tai nav pienâkuma izslçgt ierîci, kas darbojas noteiktâ laika periodâ, kas ievçrojami atvieglo darbu. Pilns ir izgatavots no modeïa, kas aizsargâ IP66 / IP68. Savienojumi ir ideâli izgatavoti temperatûrâ, kas svârstâs no -55 lîdz + 70 ° C, vai ârkârtîgi sareþìîtos un bagâtîgos apstâkïos.Pateicoties tam, ka tiem ir tâdi priekðmeti kâ nerûsçjoðais tçrauds vai niíelçts misiòð, tie ir ïoti izturîgi pret jebkâdiem bojâjumiem. Tajos var bût ne vairâk kâ 7 vai 6 stabi vai 4 stabi un PE. Viòi ar nepacietîbu spçlçja kalnrûpniecîbâ, jo produkts ir EX un M2 kalnrûpniecîbas sertifikâts. Viòiem arî nav nepiecieðami trauki darbam ar enerìiju.

Visu sistçmu kombinâcija, pateicoties savienojuma savienotâjiem, neapðaubâmi ir ïoti noderîga un patîkama un izturîga.