Omega 6 mati

RecardioRecardio - Revolucionāri plāksteri, kas liek aizmirst par diabētu!

Mans brâïameita ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat stroke viòai dienas un íemmçt matus. Viòa ir arî iesaistîjusies tajâ, ka vçlas, lai viss izskatîtos jauki, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, reizçm aprûpçjot matu aksesuârus, vai ievieto matu klipus. Man ïoti patîk skolas priekðnesumi un tâs realizçt. Viòas galîgâ loma Princess Joker bija oriìinâla un tai bija nepiecieðama perfekta frizûra un drçbes. Sâkumâ mana mâte sajauca duci siksnas ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos daudz dzîvokïos ... un tas sâkâs. Pusstundu pârslodze arî to dara. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba princese. Tikai tad, kad viòa sadarbojas ar bojâtajâm meitençm, viòa atkal âtri mainîja savu prâtu. Neesot par pçdçjo, lai sâktu komponçt, bija vajadzîgas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas runâ tas nebija daudz vairâk, nç, es negribu to darît, es neko neatceros kâ princese, kas ir augstâ viòas kalpone. Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas perspektîvâ. Par laimi, kâ viòa bija izveidojusi agrâk, tagad mums ir prasme saliekt matus, pçdçjais gâja diezgan gludi. Viòas mâte no manas puses bija gatava nâkamajâm divdesmit minûtçm.