Kartupeiu rupnieciba

Rûpniecîba ir tautsaimniecîbas nozare, kas ir îpaði sareþìîta tîras un patîkamâkâs vides videi. Daudzi rûpnieciskie procesi apòemas radît neskaitâmus putekïu daudzumus, kas var saturçt ïoti negatîvu ideju par gaisa vçrtîbu un kâ, piemçram, apdraudçt cilvçku veselîbu, kuri ir spiesti pastâvçt ap lielâm rûpnîcâm.

Putekïu emisija ir process, kas nav atdalâms no dûmu emisijas un izdalîðanâs. Rûpnieciskâs rûpnîcas atbrîvo neskaitâmus dûmus un putekïus. Tâpçc ir tik svarîgi, lai katrs raþoðanas nams rûpçtos par interjeru zelta, droðâ un pozitîvâ aizsargâjoðâ veidâ, kura nozîme bûs rûpnieciska putekïu savâkðana. Putekïu ieguve ir attîrîðana, kas ietver iespçju bloíçt citu putekïu veidu iekïûðanu gaisâ, ko elpojam. Atkritumu attîrîðanas bûtîba ir balstîta uz tehniku, kuras darbîbas mçríis ir izolçt putekïu daïiòas un izplûdes gâzes no ðíidrumiem un gâzçm, kuras raþoðanas procesâ tiek atvieglotas ârpusç. Pareiza sistçma, kas nodroðina rûpniecisko putekïu ieguvi, izðíiroði iztîrîs izvçlçto dûmu no bîstamiem pamatiem arî brîdi, kas neïauj tiem iekïût gaisâ. Visbieþâk sastopamais putekïu savâkðanas veids ir oglekïa dioksîda molekulu raþoðana. Parasti tas tiek darîts, izmantojot kriogçno metodi, kas pirmajâ fâzç sastâv no saspieðanas, pçc tam atdzesçjot gâzi lîdz vajadzîgajai temperatûrai, kas ïauj atdalît nevçlamo elementu ðíidrâ vielâ. Rûpnieciskâ putekïu noòemðana ir viena no galvenajâm sistçmâm, kas nodroðina rûpnîcu un raþotòu apkârtni pret piesâròojumu ar neveselîgâm vielâm, indîgiem putekïiem, dûmiem un gâzçm. Pateicoties rûpniecisko putekïu nosûkðanas sistçmu darbîbai, atkritumi rodas no bîstamiem CO2 vai citiem putekïiem, kuru iekïûðana atmosfçrâ var radît ïoti nevçlamus un prasîgus produktus veselîbai.