Ka iezemct elektrisko sistcmu

Tâ nosaka, ka mums ir vajadzîgs kâda teksta tulkojums. Un, ja tajâ laikâ ir angïu valodas konteksts, kas ir diezgan labi zinâms, protams, var rasties problçma ar sveðvalodâm. Mûsu tulkotâji un lietojumprogrammu tulkoðana ir apmierinâti ar padomiem, kas tuvâkajâ apkârtnç un, kas mums ir vissvarîgâkais, visu tekstu tulkotâji varçs tulkot jebkurâ valodâ. Un vai tulkotâju lietoðana bûs tik laba ideja, kad runa ir par acu agrîno stadiju? & Nbsp; Atbilde ir nepârprotama - protams, ne! Un cilvçkiem, kuri, neskatoties uz veselo saprâtu, joprojâm nav pârliecinâti par pçdçjo, es mçìinâðu iesniegt daþus faktus, kas apstiprina manu viedokli.

http://lv.healthymode.eu/nonacne-efektivs-lidzeklis-pret-putitem/

Pirmâm kârtâm, tulkotâjs var bût ïoti neuzticams, jo viòi lieto burtiskus tulkojumus, bet es nedodu idiomas. Tas nozîmç, ka, piemçram, sakot, ka "ne manas tases tçja" (nevis mana lieta iztulkos kâ "ne manas tases tçjas". Nozîmîgi, ka tâs var bût zemas, ja lieto bieþi lietotas frâzes, nevis speciâlas preces, ko izmanto pierâdîjumiem veikalâ vai medicînas jomâ. Arî tad, ja tulkojumi, kas nepiecieðami tikai mums, neatkarîgâm vajadzîbâm, bûs vispiemçrotâkie, patieðâm tulkotâja nozîmîga dokumenta tulkojumâ, mçs varam ne tikai izsmelt, bet arî kïût par pârpratumiem pasaulç, kas var novest pie ïoti atbilstoðâm sekâm. & Nbsp Turklât tulkotâjs ar mâkslîgo intelektu nezina gramatiku. Angïu valodas apmâcîbas gadîjumâ viòi joprojâm spçj pârvaldît sevi, bet tulkoðanas laikâ no poïu valodas (kas sasniedz daudz bîstamu gramatiku var iegût diezgan zaudçtus rezultâtus. Un atðíirîba starp "es biju pilnîgâ ekonomiskajâ situâcijâ" un "es esmu tikðanâs bîstamâ ekonomiskajâ situâcijâ" ir diezgan liela.

Tulkotâjs arî neveic zvçrinâtu tulkoðanu. Diemþçl katram tulkojumam tas vienmçr ir nepiecieðams. Un daþreiz tas ir nepiecieðams, jo îpaði svarîgu oficiâlu dokumentu tulkojumu gadîjumâ. Nobeigumâ es nesaku, ka ir vajadzîgs kvalificçta tulkotâja radîts tulkojums. Vissvarîgâkais ir saprast, kas mums vajadzîgs. Ja mums nosûtîtâ reklâma ir saruna ar draugu, mçs varam tulkot tekstu bez ðíçrðïiem un to tulkot. Tomçr visiem svarîgâkajiem e-pastiem un dokumentiem vislabâk ir sniegt speciâlistus.