Gaias dzirnavioas ar kartupeiu berzi

Atseviðíos çdinâðanas uzòçmumos ir nepiecieðams sasmalcinât saldçtu gaïu. Tam jâbût aprîkotam ar ierîci, kas nepiecieðama pçdçjam mçríim, ko sauc par vilkiem. Ðâdi vilki ir diezgan liela elektriska iekârta, kurai ir liels ieejas punkts gaïas grieðanai saldçtâ âdâ, un tam ir lîdzeklis, lai to sagrieztu mazâkos daudzumos.

Ðis darbs tiek pieòemts, pateicoties lielajai ietekmei uz saldçtu gaïu. Kâ zinâms, saldçti priekðmeti ir grûti, bet tiem nav nepiecieðama grieðana ar asu nazi - tie sadala mazâs daïâs spçcîga trieciena vai spiediena ietekmç. Tas ir tieði tas, kas notiek ar gaïu vilkos, kuru raþoðana ir balstîta uz tâdu paðu principu kâ gaïas maðînâ.

Vilki sasaldçtajam íermenim tika izgatavoti no ïoti vçrtîgiem, smagiem un izturîgiem tematiem, kas nav ïoti jutîgi pret mehâniskiem bojâjumiem. Tos izmanto, lai sasmalcinâtu cieto vielu, tas ir, to struktûrai ir jâbût vienkârðâkai nekâ drupinât. Vilki kulinârijai parasti ir izgatavoti no èuguna, kas nodroðina iekârtas izturîbu. Tie ir elektriski darbinâmi, un ðâdas ierîces cena ir aptuveni pusotru tûkstoði speciâlajos veikalos ar gastronomijas iekârtâm. Delikateses uzòçmumu gadîjumâ pçdçjie izdevumi vienmçr ir nepiecieðami, jo ðâdos apstâkïos bieþi ir nepiecieðams sagremot iepriekð sasaldçtu gaïu, un tad tikai tâdu zemi, kas pakïauta termiskai apstrâdei. Turklât daþos uzòçmumos, izmantojot gaïas pârstrâdes modeli, tas tiek patçrçts saldçtâs formâs un pçc tam iepakots îpaðâ folijâ, jo gaïas atkausçðana, lai to sasmalcinâtu un pçc tam vçlreiz sasaldçtu, neatbilst sanitârajiem un epidemioloìiskajiem standartiem. Svaigas vai atkausçtas gaïas sasmalcinâðanai tiek izmantotas vairâkas citas maðînas, kas paredzçtas tikai mîksto gaïas veikðanai, to struktûra un saistîba attiecîbâ pret pçdçjâm ir atðíirîgas. & Nbsp; Vilki saldçtai íermenim vienmçr ir maðînas ar salîdzinoði augstiem izmçriem, tâpçc tie netiek izmantoti privâtajos apstâkïos.