Centrala putekisuccja viesuivctras 165 atsauksmes

Mçs mîlam pasûtîjumu un programmu rûpnîcâ. Tâtad mçs tik bieþi tîrâm un vakuuma paklâjus un grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Grupai starp mums svarîgs putekïsûcçjs joprojâm ir dîvains jçdziens. Ðâda putekïsûcçju situâcija ietver netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Kas notiek uz trauka?Tas ir saistîts ar to, ka centrâlâ putekïsûcçja ne tikai atspoguïo paðu objektu, kad tâ ir standarta putekïsûcçjiem, bet tai ir visa instalâcija. Visa ierîce piesaista centrâlo galvu, sûkðanas caurules, kas slçptas sienâs, un sûkðanas ligzdas. Ierîce tiek automâtiski ievietota, tiklîdz jûs ievietojat tîrîðanas galu caurulç. Centrâlâ putekïsûcçja sistçma, jo sistçmai ir vissvarîgâkâ daïa, kurâ tiek iegûts viss dzinçjs, kâ arî putekïu tvertne. Viss atrodas dzîvoklî. Visbieþâk lîdz ðim lietoti ir saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlâ putekïsûcçja ir bûvçta mâjas celtniecîbas laikâ. Uzstâdîðana savâs situâcijâs un papildu, darbietilpîgâka, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Veidojot mâju, montâþu var iedalît divâs pusçs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var veikt bûvniecîbas laikâ, un pçc bûvniecîbas pabeigðanas uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo uzòçmumu.

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav populârs ieguldîjums, bet gan daudz priekðrocîbu. Pirmais no tiem ir pçdçjais, kurâ centrâlâs vienîbas darbîba nav sareþìîta. Tas ietver tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem un filtru nomaiòu. Ðâda lieta tiek radîta vairâkas reizes gadâ. Vissvarîgâkais ir fakts, ka tîrîðanas laikâ nekas nav putekïi. Nejûties un nepiespieþ putekïu smarþu. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats par sevi nav izvçlçts. Ðâdâ situâcijâ jûs varat viegli runât, klausîties mûziku utt. Turklât summa ir vienkârða, jo tâ ir pati par sevi, bet ar èûsku. Ðajâ formâ ir viegli izvairîties no aprîkojuma un atrast attâlâkos blokus.